SmodCMS

Misja Szkoły i Zadania Szkoły

 

 

"Prowadzenie do pełnego rozwoju osobistego ucznia, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla nich"

     Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej jest środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w jego wymiarze indywidualnym, społecznym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

W tym celu:

 • Rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna
 • Wskazuje życiową użyteczność poszczególnych przedmiotów szkolnych
 • Uczy samodzielności i samorządności
 • Rozdziela dobro od zła w wymiarze indywidualnym i społecznym nie przeciwstawiając ich sobie
 • Inspiruje uczniów do poszukiwania i odkrywania sensu życia
 • Uczy szacunku dla dobra wspólnego
 • Przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie
 • Wskazuje dziedzictwo kulturowe regionu i kraju
 • Przygotowuje do rozpoznania wartości moralnych, ich hierarchizacji i dokonywania wyborów
 • Rozbudza dążenie do samodoskonalenia się w uczeniu
 • Kształtuje umiejętność słuchania innych oraz współdziałania i współtworzenia
 • Kształtuje postawy patriotyczne
 • Uczy szacunku i tolerancji dla innych narodów, kultur i religii

ZADANIA SZKOŁY. Szkoła podejmuje zadania zmierzające do:

 • Organizacji programu dydaktycznego w oparciu o nowoczesne środki dydaktyczne
 • Systematycznego uzupełniania pracowni informatycznej o nowe programy oraz sprzęt komputerowy
 • Podnoszenia standardu opieki psychologiczno - pedagogicznej nad uczniami
 • Stałego uzupełniania oraz doskonalenia pracy biblioteki szkolnej
 • Stałej pracy z uczniem zdolnym oraz wyszukiwania talentów
 • Dostępu kadry nauczycielskiej do różnych form dokształcania się
 • Rozszerzania działalności kółek artystycznych i sportowych
 • Reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez udział w olimpiadach, konkursach, imprezach międzyszkolnych
 • Prezentacji dla rodziców osiągnięć artystycznych i sportowych uczniów
 • Sprawnej komunikacji między rodzicami a szkołą oraz zaangażowania rodziców w życie szkoły
 • Powołania patrona szkoły
 • Dynamicznej współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Doskonalenia współpracy między wszystkimi pracownikami szkoły
 • Nawiązywania współpracy ze szkołami podobnego typu w Zjednoczonej Europie
 • Doskonalenia wewnętrznego systemu oceniania
 • Doskonalenia programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły
 • Doskonalenia wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły
 • Podnoszenia jakości wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - WDN
 • Korzystania z różnych form zajęć sportowych w ramach współpracy z centrum sportowo - rekreacyjnym ,,Nemo - wodny Świat" oraz innymi organizacjami