SmodCMS

REKRUTACJA 2017/2018 !!!

 

Dyrektor Gimnazjum nr 1 informuje, że od dnia 12 czerwca 2017 rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie gimnazjum w godzinach od 8.00 – 14.30. Poniżej zamieszczamy terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym, które zostały określone w Uchwale XXV/548/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. 
 
Jednocześnie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się 21 czerwca 2017 o godzinie 17.00.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 

TERMINY  PRZEPROWADZANIA  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

 NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018  DO  KLASY  PIERWSZEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

Lp

Działania w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

12.06.2017- 30.06.2017

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

12.06.2017 – 07.07.2017

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

17.07.2017

4

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

 

17.07.2017- 21.07.2017

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

24.07.2017

 

 

KRYTERIA  W  POSTĘPOWANIU  REKRUTACYJNYM

 

Lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium

1

Kandydat realizuje obowiązek przygotowania przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym, w którego skład wchodzi szkoła pierwszego wyboru w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki

w szkole

2 pkt

Oświadczenie rodziców

( prawnych opiekunów )

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru w roku szkolnym,

w którym kandydat rozpocznie naukę

4 pkt

Oświadczenie rodziców

( prawnych opiekunów )

3

Krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów ) w zapewnieniu mu należnej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego wyboru

3 pkt

Oświadczenie rodziców

( prawnych opiekunów )

4

Miejsce pracy jednego z rodziców ( opiekunów prawnych ) lub rodzica ( prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru

3 pkt

Oświadczenie rodziców

( prawnych opiekunów )

5

Wielodzietność rodziny kandydata

2 pkt

Oświadczenie rodziców

( prawnych opiekunów )

6

Niepełnosprawność kandydata

2 pkt

Orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie

o niepełnosprawności

7

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

2 pkt

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

( tj Dz.U. z 2016 poz 2046 z późniejszymi zmianami)

8

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

2 pkt

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

( tj Dz.U. z 2016 poz 2046 z późniejszymi zmianami)

9

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

( tj Dz.U. z 2016 poz 2046 z późniejszymi zmianami)

10

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2 pkt

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

11

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2 pkt

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgonie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2016 poz. 575 z późniejszymi zmianami)


 


 

 

 

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

 

 • Posiadamy doskonałą lokalizację - jesteśmy szkołą w samym centrum miasta.

 

 • Dysponujemy świetną kadrą nauczycielską.  Mamy doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne. Posiadamy nowoczesne zaplecze sportowe (wyremontowana, duża sala gimnastyczna, nowe boisko szkolne).

 

 • Prowadzimy dokumentację szkolną za pomocą dziennika elektronicznego, dzięki czemu uczniowie i rodzice posiadają stały dostęp do ocen, frekwencji i terminarza z zaplanowanymi sprawdzianami, kartkówkami i ważnymi wydarzeniami.

 

   

 

 • W naszej szkole uczeń nie jest anonimowy - dbamy o dobro i rozwój każdego dziecka.

 

 
 • Zapewniamy specjalistyczne wsparcie pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego.

 

 
 • Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w prestiżowych konkursach przedmiotowych i konkursach ogólnopolskich.

 

  

 

 • W szkole działają liczne koła zainteresowań np. koło plastyczne, Klub Europejski, koło ekologiczne, koło dziennikarskie, koła  historyczne. Radiowęzeł szkolny nadaje cotygodniowe audycje, gazetkę szkolną wydają uczniowie pod patronatem "Dziennika Zachodniego".

 

 • Prężnie działa również samorząd uczniowski, który organizuje dyskoteki i liczne konkursy.

 

      

 

 • Angażujemy się w akcje charytatywne: każdego roku organizujemy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka, działamy w wolontariacie, m.in.  PCK, "Pola Nadziei", "Lekarze Nadziei", wspieramy zaprzyjaźnione domy dziecka, działamy w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 

 

      

 

 • Organizujemy ciekawe wycieczki krajowe, w tym również dłuższe wyjazdy integracyjne, np. tygodniowe  pobyty nad morzem (jesteśmy otwarci na propozycje rodziców klas młodszych odnośnie organizacji "zielonej szkoły").

 

      

 

 • Każdego roku  organiujemy wyjazdy w ramach akcji "Poznajemy Europę" do wybranych stolic europejskich (byliśmy już w Rzymie, Paryżu, Londynie, Amsterdamie, Kopenhadze i planujemy zwiedzanie następnych stolic).

 

      

 

 • Bierzemy udział w inicjatywach o zasięgu europejskim, dzięki czemu uczniowie mogą doskonalić  znajomość języka angielskiego: współpracujemy ze szkołą w Hull w Wielkiej Brytanii, a także  bierzemy udział w przygotowanym przez Europejskie Forum Młodzieży projekcie „EuroWeek –  Szkoła Liderów”.

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!