SmodCMS

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

RADA RODZICÓW JEST ORGANIZACJĄ WEWNĄTRZSZKOLNĄ MAJĄCĄ NA CELU:

  1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w dostosowaniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.
  2. Przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
  3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajomieniu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz z wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
  4. Upowszechnienie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi - wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny.
  5. Pozyskanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielenie pomocy materialnej w tym zakresie.

    KONTO RADY RODZICÓW    49156000132557230293980001

 

Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej

w roku szkolnym 2016/2017


Klasa I a -

Klasa I b - 

Klasa I c - 

Klasa I d - 

Klasa II a - 

Klasa II b - 

Klasa II c - 

Klasa II d - 

Klasa III a -

Klasa III b - 

Klasa III c - 

Klasa III d -