SmodCMS

Projekt UNISZKOŁA

 

 

 

PROJEKT UNISZKOŁA jest programem promującym polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskie w 2011 roku!

Polska będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Europejskiej w 2011r.
A My ze wszystkich sił będziemy propagować w szkole i środowisku lokalnym to ważne wydarzenie!

Co to dla Nas i Naszego kraju oznacza?
Na początek „garść” informacji!

Zadania prezydencji w radzie Unii Europejskiej!

1.Przewodniczenie pracom RUE a także Rady Europejskiej poprzez przewodniczenie jej spotkaniom:
- formalnym (sprawy bieżące)
- nieformalnym (wymiana poglądów w sprawach długoterminowych)
2. Reprezentowanie RUE w relacjach z innymi instytucjami UE (szczególnie z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim)
3. Reprezentowanie Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych (wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych przy współpracy z Wysokim Przedstawicielem ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisarzem ds. Stosunków Zewnętrznych)

Przywilej i jednocześnie obowiązek sprawowania Prezydencji wprowadzony został mocą Traktatu z 1957 r. ustanawiającego powstanie Unii Europejskiej Okres sześciu miesięcy jest jednak zbyt krótki, aby państwo sprawujące prezydencję mogło skutecznie zrealizować wszystkie założone cele! Wprowadzono więc koncepcję Prezydencji grupowej, w której 3 kraje sprawujące po sobie przewodnictwo będą koordynowały między sobą 2 główne cele, a okres ten wynosi - 18 miesięcy!


Polska rozpocznie swoja Prezydencję
w lipcu 2011r.

Skuteczną realizację tej koncepcji zapewnić ma też założenie, że każde trio składa się z państwa dużego i państw mniejszych, a także i to, że w każdej trójce będą kraje starej i nowej Unii.


Będzie to współpraca trójstronna, a naszymi
partnerami będą: Dania i Cypr

 

 

A to główne priorytety naszego państwa:

budżet Unii Europejskiej
Partnerstwo Wschodnie
bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
przegląd strategii Morza Bałtyckiego

Opracowanie informacji: Anastazja Danak I a i Joanna Prychodko.


Zespół nr 1 – projekt „Uniszkoła”

Nauczyciele
1.Joanna Prychodko
2.Jolanta Bartocha
3.Małgorzata Kloczkowska
4.Jeremi Białas
5.Justyna Olszewska
6.Marta Kędzior – Rogala
7.Anna Tylec
8.Ewa Stańko
9.Marta Paciej – Kusiak
10.Adam Ćwik
11.Mariola Żelazna
12.Agnieszka Jurczak
13.Magdalena Łacińska – Ogórkiewicz
14.Sabina Teresińska
15.Marta Archman - Orczykowska

Uczniowie
1.Kaczor Marcin
2.Koźmińska Kluadia
3.Lis Joanna
4.Mołas Paulina
5.Szeląg Patryk
6.Szczerkowska Magdalena
7.Kocot Patryk
8.Długosz Dawid
9.Hutyra Paulina
10.Mikoda Paula
11.Laskowska Aleksandra
12.Stefanów Kamil
13.Kucharska Zuzanna
14.Kubica Ewa
15.Strzelec Karolina
16. Mazur Jakub
17. Marta Gola
18.Ślęzak Aneta
19. Elżbieta Pieńkowska
20. Anastazja Danak

Przygotujcie się Uczniowie, gdyż niebawem quiz „Co wiesz o Unii Europejskiej„?


Zasady quizu:


Pytania będą prezentowane codziennie na tablicy ogłoszeń przy sali nr 27 w dniach od 18 do 30 października 2010r.

Zainteresowani uczniowie będą mogli deponować odpowiedzi w zaklejonych i opisanych kopertach następnego dnia z metryczką na kopercie (mię, nazwisko, klasa) do p. Joanny Prychodko.

Odpowiedzi będą przyjmowane tylko z dnia poprzedniego – proszę o tym pamiętać. Liczy się Czas!

Joanna Prychodko

"DZIEŃ POLSKI" 14.10.2010r.


Podróż po krajach Wspólnoty rozpoczęliśmy od "własnego podwórka"!

W naszej szkole został zorganizowany wieczór poświęcony propagowaniu polskich symboli narodowych oraz polskim tradycjom, obyczajom i kulturze wśród społeczności szkolnej, rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Uczestnikami spotkania byli także uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły w Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele władz lokalnych Rady Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Sejmiku Wojewódzkiego.
 
 
Celem spotkania było przybliżenie polskich obrzędów i tradycji świątecznych ( wystawa prac wykonanych przez uczniów)
 
 
Przybliżenie działalności zespołu folklorystycznego działającego na terenie naszej szkoły we współpracy z Dąbrowskim Pałacem Kultury, który stanowi żywy nośnik przekazywania kolejnym pokoleniom ludowych tradycji i obrzędów poprzez śpiew i taniec.
 
 
Zaangażowanie rodziców pozwoliło nam zaprezentować polskie tradycyjne potrawy i dania narodowe i regionalne, których indywidualnym smakiem zachwycali się szczególnie goście z Wielkiej Brytanii.
 
 
 
Głównym elementem wieczoru była prezentacja polskich tańców i przyśpiewek ludowych, mocno zakorzenionych w polskiej tradycji i przekazywanych z pokolenia na pokolenia, takich jak: Krakowiak, czy Zasiali górale wykonanych regionalnych strojach ludowych przez naszych uczniów przy współudziale wszystkich uczestników spotkania.
 
 
 
 
 
Przedstawiciele władz samorządowych aktywnie włączyli się  w promowanie działań Polski w strukturach Unii Europejskiej oraz przybliżyli uczestnikom zasady sprawowania przez nasz kraj Prezydencji w II poł. 2011r.
 
 
 
"Dzień Polski" utwierdził w przekonaniu naszych uczniów i wszystkich uczestników, że należy promować fakt niedalekiego objęcia przez Polskę Prezydencji, ale także wszelkie korzyści płynące dla naszego kraju z działań Unii Europejskiej, gdyż najwięcej mocnych stron wynikających z tego faktu odkryją i docenią "Młodzi Polacy"
 
 
Opracowanie relacji: J. Prychodko, J. Białas, J. Olszewska ,A. Tylec, A. Laskowska, A. Kida.
 
 

EUROPEJSKIE ZMAGANIA 15.10.201Or.

W dniu 15.10.2010r. uczniowie naszej szkoły mieli "niecodzienną" okazję skonfrontować swoja wiedzę i umiejętności na temat Unii Europejskiej i zasad sprawowania Prezydencji w Radzie UE.


Postanowiliśmy skorzystać z wiedzy i doświadczenia członków "starej Unii", czyli naszych kolegów Brytyjczyków, ponieważ ich kraj należy do Wspólnoty UE od 1973r., prezydencję państwo to obejmowało 5 - krotnie ( ostanie w II pólroczu 2005r., czyli tuż po przyjęciu Polski do UE).

Europejskie Zmagania polegały na wyłonieniu 4 zespołów roboczych: dwóch z Polski i dwóch z Wielkiej Brytanii

EKSPERCI - polscy i brytyjscy pracowali nad tym samym zadaniem, które polegało na "zaplanowaniu spotkania wybranej Agendy, określeniu jego tematu, miejsca oraz imprez towarzyszących dla przedstawicieli rady UE.
W opracowaniu działań towarzyszyli zespołom nauczyciele.

FILOZOFOWIE - ARTYŚCI - polscy i brytyjscy postanowili opracować plakat pt.:" WARTOŚCI MŁODEGO EUROPEJCZYK", które stały się podsumowaniem wypracowanych działań podczas spotkania.

Dyskusja i przydział zadań stanowiły podstawę realizacji zadań i osiągnięcia zamierzonego celu!

EKSPERCI wymienili swoje poglądy i doświadczenia oraz pomysły związane z organizacją, wyborem tematyki i miejsc spotakań ( Kraków i Katowice) wybranych Agend.
Natomiast FILOZOFOWIE - ARTYŚCI byli niezwykle zgodni w doborze wartości, którymi powinien się kierowaĆ MŁODY EUROPEJCZYK zarówno "starej", jak i "nowej" Unii, a należą do nich:
- dbałość o dziedzictwo narodowe i kulturowe swojego państwa;
- ochrona środowiska i zasobów energetycznych;
- patriotyzm i ochrona suwerenności;
- pokojowe porozumienie między narodami.

 

Przygotowanie spotkania i opracowanie relacji: J. Prychodko, A. Tylec, J. Białas, A. Bijak, P. Hutyra, A. Gola

Rozstrzygnięcie I etapu quizu " Co wiesz o Unii Europejskiej?"

 

Zestaw pytań i odpowiedzi - sprawdź, czy odpowiedziałeś prawidłowo!

Pytania do Quizu „Co wiesz o Unii Europejskiej?”

18.10.2010r.

Podaj date utworzenia Unii Europejskiej oraz nazwę dokumentu stwierdzającego jej powstanie.

Odp.: 1 listopada 1993r. na mocy Traktatu z Maastricht.

19.10.2010r.

Podaj datę podpisania Traktatu Lizbońskiego oraz pięć zapisanych w nim decyzji.

Odp.: 13 grudnia 2007r.

Postanowienia: zmniejszenie liczby komisarzy do 18 (mimo, że jest 27 państw członkowskich), zwiększenie liczby eurodeputowanych dla Włoch, decyzje unijne od 2014 będą podejmowane za pomocą tzw. podwójnej większości, zamiast zgody wszystkich państw członkowskich Parlament Europejski będzie miał 750 członków (poprzednio 785), inicjatywa ustawodawcza obywateli wymagać będzie zebrania 1 miliona głosów w danej sprawie, niewygasalność tzw. procesu z Joaniny, przyznanie Polsce stałego rzecznika generalnego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, wprowadzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wprowadzenie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej, Karta Praw Podstawowych, Solidarność energetyczna

20.10.2010r.

W strukturach Unii Europejskiej także ważne stanowiska zajmują przedstawiciele z Polski. Podaj imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję przez przedstawionych na zdjęciach Polaków.

Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Janusz Lewandowski – komisarz ds. programowania finansowego budżetu;

21.10.2010r.

Kiedy został zawarty Układ z Schengen i jakie główne postanowienie zawiera?

14 czerwca 1985r.

Jest to porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

22.10.2010r.

Wymień wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej ( w kolejności alfabetycznej) i podaj rok przystąpienia do Unii Europejskiej.

Odp.:

Austria – 1995r. Hiszpania – 1986r. Rumunia – 2007r.

Belgia – 1957r. Holandia – 1957r. Słowacja – 2004r.

Bułgaria – 2007r. Irlandia – 1973r. Słowenia – 2004r.

Cypr – 2004r. Litwa – 2004r. Szwecja – 1995r.

Czechy – 2004r. Luksemburg – 1957r. Węgry – 2004r.

Dania – 1973r. Łotwa – 2004r. Wielka Brytania – 1973r.

Estonia – 2004r. Malta – 2004r. Włochy – 1957r.

Finlandia – 1995r. Niemcy – 1957r.

Francja – 1957r. Polska – 2004r.

Grecja – 1981r. Portugalia – 1986r.

25.10.2010r.

Euro – to waluta, którą posługują się państwa członkowskie UE, jednak nie wszystkie przystąpiły do tej strefy. Wymień państwa, które nie przystąpiły do strefy Euro.

Odp.: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.

26.10.2010r.

Scharakteryzuj zakres działania Komisji Europejskiej, podaj siedzibę oraz nazwisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

odp.: Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE oraz instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę UE. Nadzoruje pracę wszystkich jej agencji i zarządza funduszami.

Bruksela

Jose Manuel Barroso

27.10.2010r.

Jaką funkcję pełni Rada Unii Europejskiej?

Które państwo sprawuje w tym półroczu ( od 1.07 – 31.12.2010r.) prezydencję?

Odp.: główny organ decyzyjny w UE, posiada kompetencje prawodawcze, kreacyjne i kontrolne.

Hiszpania

28.10.2010r.

Wymień cztery uprawnienia Parlamentu Europejskiego, miejsce obrad oraz liczbę mandatów dla Polski od 2007r.

 • współudział w tworzeniu prawa;

 • zatwierdzanie corocznego budżetu i udzielanie absolutorium Komisji UE;

 • uprawnienia kontrolne

 • zatwierdzanie Komisji UE i jej przewodniczącego;

Strasburg

50 mandatów od 2007r.

29.10.2010r.

Wymień 3 rodzaje funduszów unijnych.

Odp.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

II etap wkrótce, czyli dogrywka jest wynikiem bardzo dużej wiedzy i zaanagażowania w problematykę europejską naszych uczniów!

W projekcie Uniszkoła aktywnie uczestniczy

Szkolny Klub Europejski Eurojedynka

26 października 2010

w naszej szkole odbył się konkurs:

Do konkursu przystąpiło25 uczniów.

Konkurs składał się z 2 części:

 • Teoretycznej, polegającej na rozwiązaniu testu wyboru.

 • Praktycznej. W tej części uczniowie uczestniczyli w 3 konkurencjach:

  - rozpoznawali przedmioty przywiezione z różnych krajów (nakrycie głowy Wikinga, puszka na herbatę, kastaniety, saboty)

  - rozpoznawali zdjęcia charakterystycznych budowli (most londyński, Łuk Tryumfalny)

  - rozpoznawali flagi (Portugalia, Irlandia, Włochy)


Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, troje uczestników zdobyło taką samą ilość punktów. W listopadzie odbędzie się dogrywka mająca na celu wyłonienie zwycięzcy. Nagrodami za zajęcie trzech pierwszych miejsc będą mapy turystyczne.

 

 

Oto wyniki pierwszego etapu

L.p

Nazwisko i imię

Punkty

1.

Nowak Jeremi

26

2.

Kozłowski Jakub

26

3.

Mikoda Paula

26

4.

Różycki Paweł

22

5.

Morawski Adrian

21

6.

Laskowska Aleksandra

20

7.

Gola Marta

19

8.

Malinowicz Patryk

19

9

Gadowska Marta

18

10

Stelmach Katarzyna

17

11

Jałowiec Oktawia

17

12

Gruca Anna

17

13

Grzywna Kamil

16

14

Kaczor Marcin

16

15

Wieczorek Paula

16

16

Błaszczyk Bartosz

15

17

Reroń Magdalena

15

18

Skowron Adrian

14

19

Kępa Mateusz

13

20

Sokała Agata

12

21

Perczak Tomasz

12

22

Długosz Dawid

12

23

Kwaśniewski Piotr

10

24

Pieczaba Anna

8

25

Nowak Joanna

8

Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Jolanta Bartocha

 

EUROPEJSKIE ANDRZEJKI

26 listopada 2010 r. w naszej szkole w ramach Projektu UNISZKOŁA zorganizowano EUROPEJSKIE ANDRZEJKI. Uczniowie mogli powróżyć sobie oraz poznać tradycje związane z tym świętem w innych krajach europejskich.

 

WEJDŹ TUTAJ!!!
Europejskie Andrzejki - jak się je obchodzi w innych krajach?

 

08.02.2011 Klub Europejski Eurojedynka przygotował i przeprowadził konkurs pod hasłem

 W pierwszej połowie bieżącego roku pracami Unii Europejskiej kierują Węgry, od lipca Prezydencję przejmuje Polska. Każdy Polak powinien wiedzieć jakie zadania staną przed naszym krajem, jakie przyjmiemy obowiązki i jakie uprawnienia. Aby dobrze się przygotować do nadchodzących wydarzeń, nasza młodzież uczestniczy w różnych zajęciach i konkursach.

W konkursie brały udział reprezentacje większości klas.

Klasa

Uczestnicy

Ia

Jakub Kozłowski, Igor Kozub

Ic

Adrian Sitko, Adrian Skowron

IIa

Klaudia Koźmińska, Marcin Kaczor

IIc

Magda Szczerkowska, Patryk Szeląg

IId

Monika Kowal, Magdalena Reroń

IIe

Aleksandra Banarska, Martyna Milej

IIIb

Bartosz Kosuń, Michał Dzierzkowski

IIIc

Marcin Pawłowski,

IIId

Adrian Morawski, Rafał Jabłoński

Uczniowie rozwiązywali zadania testowe. I miejsce zajęli uczniowie klasy

IIA

GRATULACJE !!

 

Dzień z Marią Skłodowską - Curie - Polką, którą powinni znać nietylko Europejczycy!

Uczniwie naszej szkoły wraz nauczycielem fizyki panią mgr Ewą Stańko postanowili zaproponować postać wybitnej Polki, jako jednego z symboli naszego dziedzictwa naukowego i polskiej prezydencji!

„W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej - Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc przyczynić się do upowszechnienia wiedzy o Jej wielkich zasługach dla rozwoju światowej nauki oraz postawie nacechowanej najgłębszym humanizmem, ustanawia rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskie j- Curie”- napisano w uchwale, którą przyjął Senat. Senat Rzeczpospolitej Polskiej uznaje, że Maria Skłodowska - Curie powinna dziś być symbolem  polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań naukowych, dzięki której  Polska i Francja stale zwiększają swój wkład w przyszłość  Europy opartej na wiedzy i innowacyjności” – głosi uchwała. W przyjętej uchwale Senat zapowiedział propagowanie osiągnięć uczonej w 2011 roku poprzez prezentacje jej dokonań naukowych.  
W programie Roku Marii Skłodowskiej - Curie znalazło się wiele wydarzeń, a wciąż planowane są kolejne.  
Uroczysta inauguracja Roku odbyła się w paryskiej Sorbonie. 
Uczynienie Marii Skłodowskiej – Curie patronką roku 2011 umożliwiło uczniom naszego Gimnazjum zdobycie informacji ciekawszych, niż tylko suche fakty podawane w podręcznikach czy encyklopediach.  
„Odkrycia Marii Skłodowskiej –Curie drogowskazem w epokę energii jądrowej” to temat lekcji otwartej, w której wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
W zakresie wiedzy poznali życiorys uczonej, tło historyczne epoki, w której żyła, cechy sztuki epoki, cechy muzyki i jej kompozytorów a także charakterystykę polonu i radu oraz zastosowanie promieniowania. W zakresie kształtowania postaw i wartości: pogłębiania szacunku do ludzi nauki i ich osiągnięć, zainteresowanie fizyką i chemią.
 
 

Bez granic - Dzień Europejski w Gimnazjum nr 1 19 V 2011 r.

Obchody Dnia Europejskiego stały się okazją do podsumowania działań naszych uczniów w projekcie Uniszkoła!

Imprezę zorganiwali opiekunowie i uczniowie działający w szkolnym Klubie Europejskim z wielkim rozmachem i zaangażowaniem!
W niezmiernie trudnych konkursach sprawdzających wiedzę na temat Prezydencji i Unii Europejskiej startowały drużyny wyłonione w szkolnych eliminacjach!!
 


 
 
Skrpulatnym notowaniem wyników zajmował się słynący z porzadku i rygoru przedstawiciel Niemiec , gdyż w 2011 r. mija rocznica podpiania traktatu o dobrej współpracy między Polską i Niemcami!
 

 
Rywalizujące ze sobą drużyny musiały się wykazać wszechstronna znajomością historii, klultury, muzyki i stojów ludowych, barw i symboli narodowych oraz osiągnięć najważniejszych postaci państw przynależących do Unii Europejskiej!

 
A oto nasi uczestnicy i zwycięzcy! Jestesmy z ich osiągnieć i zaprezentowanej wiedzy bardzo dumni!
 

 

Przejmujemy prezydencję od Węgrów! 

  Dzień Przyjaźni Polsko- Węgierskiej
 

Klub Europejski pod kierunkiem mgr Jolanty Bartochy przybliżył uczniom naszej szkoły krótką historię stosunków polsko-węgierskich. 
Ogłoszono 2 konkursy:  Węgry w pigułce (ulotka) oraz Przewodnik po Węgrzech (pokaz slajdów).
W ramach poznawania kraju partnerskiego, na naszej stołówce można było spróbować tradycyjnej potrawy węgierskiej, na obiad podawano placek po węgiersku.

                                 Smacznego-------- So etvagyat!